Všeobecné obchodné podmienky 


Poskytovateľ

Imagination Land s.r.o.

So sídlom: Južná Trieda 4B, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 53540379,
IČ DPH: SK 2121404582
Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I., oddiel : Sro, vložka č.:  50698/V
Spoločnosť zastúpená konateľom : Júlia Kotulová
Bankové spojenie: Wise Belgium
IBAN: BE24 9672 6484 6338

[email protected]
www.juliakotula.com/startandscale
(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

II. Úvodné ustanovenia 

 1. Nasledujúce obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa www.juliakotula.com/startandscale ( ďalej len „Zmluva“).
 2. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zo strany Objednávateľa prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa.
 3. Objednaním Služieb a používaním webovej stránky Poskytovateľa vyjadrujete ako Objednávateľ svoj súhlas s tým, že budete viazaný podmienkami uvedenými v tomto dokumente ( ďalej len „VOP“). 
 4. Pred odoslaním/potvrdením svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam.
 5. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorú Poskytovateľ uzatvára s Objednávateľom prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa a sú poskytnuté Objednávateľovi pred uzatvorením zmluvného vzťahu a zaslaním objednávky s povinnosťou platby  

 

III. Definícia pojmov VOP

 1. Poskytovateľ je  obchodná spoločnosť Imagination Land s.r.o., so sídlom: Južná Trieda 4B, 040 01 Košice, Slovenská republika .
 2. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu. 
 3. Spotrebiteľ je Objednávateľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, staršie ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony.
 4. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä prostredníctvom webovej stránky, elektronickej emailovej adresy a podobne.
 5. Objednávka je objednávka vyhotovená Objednávateľom v rámci webového rozhrania webovej stránky Poskytovateľa alebo zaslaním požiadavky Objednávateľa na e-mail Poskytovateľa. 
 6. Služba je program Poskytovateľa, ktorý je predmetom Zmluvy a ktorého obsahom  je online mentoring a koučing poskytovaný v elektronickej podobe, napríklad vo forme videí, textov, pracovných listov, online stretnutia a pod..
 7. Cena je celková cena za Službu. Poskytovateľ je platcom DPH.
 8. Elektronická adresa Poskytovateľa : [email protected] 
 9. Elektronická adresa Objednávateľa je emailová adresa Objednávateľa zadaná v objednávke.
 10. Webová stránka Poskytovateľa: www.juliakotula.com/startandscale

IV. Podmienky uzatvárania Zmluvy 

1. Poskytovateľ je povinný pred uzavretím Zmluvy, t.j. pred tým, ako Objednávateľ odošle Objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť Objednávateľovi všetky informácie vyžadované v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z., a to najmä:

 • špecifikáciu Služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie,
 • obchodné meno a sídlo Poskytovateľa vrátane kontaktných údajov Poskytovateľa, 
 • celkovú Cenu Služby vrátane platobných a  dodacích podmienok
 • lehotu, do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať resp. poskytnúť Službu
 • informáciu o práve Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy
 • informáciu o tom, že Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých stráca právo na odstúpenie od Zmluvy
 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy ako aj informáciu o podmienkach vypovedania Zmluvy 

2. Objednávateľ zadaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že ide o objednávku s povinnosťou zaplatiť Cenu za Službu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla, musí byť toto tlačidlo označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednať s povinnosťou platby“ vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 

3. Objednávateľ súhlasí s uzatvorením Zmluvy na diaľku a so znením a obsahom týchto VOP vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Poskytovateľa prostredníctvom tlačidla -„objednať s povinnosťou platby“. Údaje v objednávke zadané Objednávateľom sú považované za správne a úplné, za čo Objednávateľ zodpovedá. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Objednávateľa o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s ich obsahom súhlasí.  

4. Objednávateľ zadaním objednávky kliknutím na tlačidlo s označením „objednať s povinnosťou platby“ záväzne potvrdzuje : 

 • svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy
 • svoju znalosť objednanej Služby a svoj súhlas s objednávkou Služby, s jej dodaním ako aj s podmienkami a lehotami týkajúcimi sa dodania Služby a s dobou trvania Zmluvy,
 • znalosť Ceny a súhlas s jej výškou a spôsobom zaplatenia
 • znalosť a súhlas, že zaslaním objednávky dochádza zo strany Objednávateľa k záväznému návrhu na uzatvorenie Zmluvy
 • znalosť a vyslovný súhlas so znením týmchto VOP
 • znalosť a vyslovný súhlas s ustanoveniami VOP článok IX. Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • oboznámenie sa s poučením o možnosti, lehote a spôsobe uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy 

5. Zmluva je uzavretá okamihom prijatia objednávky Poskytovateľom, a to odoslaním Potvrdenia o prijatí objednávky na emailovú adresu Objednávateľa. 

6. Objednávateľ sa okamihom objednania Služby zaväzuje zaplatiť Cenu za Službu a  postupovať v súlade s týmito VOP, s právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. 

7. Porušenie VOP Objednávateľom oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb.. Ak bude prístup k Službe z dôvodu porušenia VOP Objednávateľovi zastavený, končí dňom takéhoto zastavenia platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Objednávateľ stráca akýkoľvek nárok na vrátenie Ceny za Produkt.


V. Cena Služby a platobné podmienky

 1. Cena Služby je Cena, ktorá je uvedená na webovej stránke Poskytovateľa v čase záväzného odoslania objednávky. 
 2. Prípadné zľavy z ceny Produktu nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Poskytovateľ s Objednávateľom inak. 
 3. Všetky ceny uvedené za poskytovanie Produktov a služieb sú konečné. Poskytovateľ je platiteľom DPH.
 4. Platobné podmienky - Objednávateľ uhradí Cenu za Službu podľa pokynov Poskytovateľa jedným z nasledovných spôsobov:
 • bezhotovostne prevodom na účet Poskytovateľa prostredníctvom platobnej brány, pričom Objednávateľ týmto udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne vo forme splátok, a to opakovanými platbami platobnou kartou - príslušná splátka Ceny za Službu sa sťahuje opakovane ako poplatok z platobnej karty, ktorú Objednávateľ zadal s oprávnením k realizácii internetových platieb opakovane v príslušnom počte dohodnutých splátok. O každej vykonanej platbe bude Objednávateľ oboznámený e-mailom spolu s príslušnou faktúrou. V prípade neúspešného stiahnutia platby z platobnej karty bude Objednávateľ vyrozumený e-mailom spolu s pokynmi Poskytovateľa o ďaľšom postupe, aby nedošlo k obmedzeniu alebo zastaveniu poskytovania Služby.

5. Objednávateľ udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený zdieľať akékoľvek platobné informácie a pokyny potrebné na dokončenie platobných transakcií so svojimi poskytovateľmi platobných služieb tretích strán (napr. spracovanie transakcií kreditnou kartou, zúčtovanie obchodníkom a súvisiace služby).

6. Cena je splatná do 3 dní  od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do doby bezprostredne pred začatím poskytovania Služby a prístupových údajov, a považuje sa za zaplatenú až po pripísaní celej čiastky na účet Poskytovateľa. 

7. Faktúra vystavená na základe Zmluvy je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí s v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

8. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi Cenu za Službu vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 

9. Dodanie Služby sa uskutoční podľa podmienok dohodnutých pri uzatváraní Zmluvy a spravidla tak, že Poskytovateľ zašle na emailovú adresu Objednávateľa prístupové údaje,prípadne iné pokyny, prostredníctvom ktorých je Objednávateľovi umožnené užívať Službu, a to na dobu a v rozsahu podľa trvania Zmluvy, čím sa dodanie považuje za splnené a začína plynúť dohodnutá doba poskytovania Služby. 

10. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo využívanám Služby (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Objednávateľ sám .

 

VI. Povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa

 1.  Záväzok Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených Zmluvou a VOP, poskytovať Klientovi Službu dohodnutú v Zmluve, a to formou dohodnutou v Zmluve, napríklad formou online stretnutí, videí, pracovných listov a pod. . 
 2.  Záväzok Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje využiť Službu Poskytovateľa výhradne na svoje osobné účely, podľa pokynov Poskytovateľa a v súlade s týmito VOP a zaplatiť Poskytovateľovi za Službu Cenu dohodmutú v Zmluve.
 3.  Súčinnosť Objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že pre úspešnú spoluprácu je potrebná jeho nasledovná súčinnosť:
 • sledovať a/alebo vypočuť všetok videoobsah poskytovaný na webovej stránke a vyplniť všetky pracovné hárky pridelené počas programu vlastným tempom.
 • zúčastniť sa živých skupinových koučovacích hovorov, a to včas.
 • zúčastniť sa, zapojjiť  sa a požiadať o koučovanie a pomoc v súkromnej Facebook skupine. 
 • prevziať  plnú zodpovednosť za svoje podnikanie a svoje výsledky
 • vziať na vedomie a konať  v súlade so skutočnosťou,  že vzťah s Poskytovateľa je vzťahom kouč – klient a že nebol vytvorený žiadny iný profesionálny vzťah
 • vziať na vedomie a konať  v súlade so skutočnosťou, že koučovanie a mentoring sa nesmie používať ako náhrada za odborné poradenstvo akéhokoľvek druhu, vrátane lekárskej, mentálnej alebo inej kvalifikovanej odbornej pomoci, a v takýchto záležitostiach, ak sa vyskytnú, vyhľadať odborné poradenstvo, nezávisle od vzťahu s koučovaním a mentoringom.

4. Online stretnutia. Niektoré služby sú poskytované aj vo forme online stretnutí, ktorých počet, termín a dlžka trvania je dohodnutá v Zmluve. Objednávateľ berie na vedomie, že celkový čas online stretnutia sa počíta od začiatku online stretnutia. Do času sa započítava aj čas, keď Objednávateľ nebol v dohodnutom čase prítomný na online stretnutí. V prípade, že sa Objednávateľ online stretnutia nezúčastní, berie na vedomie, že nemá právo na poskytnutie náhradného termínu online stretnutia. Poskytovateľ musí byť prítomný na online stretnutí vždy v čase začiatku a ďalej neprerušovane po celý čas trvania online stretnutia, a v prípade, že sa tak nestane, predlžuje sa čas trvania online stretnutia o čas, po ktorý nebol Poskytovateľ prítomný, prípadne bude zo strany Poskytovateľa poskytnutý náhradný termín.

5. Duševné vlastníctvo. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na účely odovzdávania jedinečného know-how Poskytovateľa v oblasti biznis mentoringu, sebarozvoja a koučingu (ďalej len „Obsah“), ktorý je duševným vlastníctvom Poskytovateľa v zmysle ust. zák. č. 121/2000 Zb., o autorskom práve. Objednávateľ v plnom rozsahu uznáva práva poskytovateľa na duševné vlastníctvo a zaväzuje sa používať ho len v stanovenom rozsahu, t. j. výhradne pre svoje osobné účely a v rámci svojho osobného podnikania. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť a žiadny Obsah získaný v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy  a VOP neposkytne žiadnej ďalšej osobe, ani ho nebude využívať v rámci akejkoľvek podnikateľskej činnosti fyzickej či právnickej osoby odlišnej od Objednávateľa. Povinnosť Objednávateľa chrániť duševné vlastníctvo Poskytovateľa ako aj záväzok neposkytnúť a nesprístupniť Obsah akejkoľvek ďalšej osobe platí aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti, vyplývajúcej Objednávateľovi z ustanovení tohto odseku sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15.000,- EUR (slovom : pätnásťtisíc Eur), čím nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

6. Povinnosť mlčanlivosti. Pokiaľ ide o poskytované Služby podľa tejto Zmluvy, zmluvné strany môžu získať prístup k informáciám, ktoré sa považujú zmluvnými stranami za dôverné alebo tvoriace súčasť  obchodného tajomstva zmluvných strán (ďalej tiež ako „Dôverné informácie“).

7. Dôverné informácie. Za Dôverné informácie podľa tejto Zmluvy sa považujú všetky informácie, skutočnosti, údaje a skúsenosti, osobné, technické, prevádzkové, ekonomické alebo iné informácie zmluvných strán, bez ohľadu na spôsob ich zachytenia (napr. v počítačovo čitateľnom formáte, písomnej podobe, v nákresoch alebo vzorkách, verbálne alebo pozorovaním), ktoré sa vzťahujú k predmetu Služby,  na ktorých utajení majú zmluvné strany záujem a ku ktorým si vzájomne umožnili prístup na účel plnenia tejto Zmluvy.

8. Nedôverné informácie. Informácie sa nepovažujú za dôverné, ak sa preukáže, že takáto infomácia i) bola verejne známou informáciou v čase jej oznámenia druhej zmluvnej strane, ii) sa stala verejne známou po jej oznámení druhej zmluvnej strane, pričom nedošlo k porušeniu ustanovení tejto Zmluvy, iii) bola Klientom získaná od tretej osoby, pričom táto tretia osoba neporušila svoju povinnosť mlčanlivosti alebo iv) bola jednotlivou zmluvnou stranou vyvinutá nezávisle, bez využitia prijatých dôverných informácií.

9. Povinnosť zmluvných strán:

 • použiť Dôverné informácie len v spojení s činnosťami podľa tejto Zmluvy;
 • uchovať Dôverné informácie v prísnej tajnosti a neodovzdať ich žiadnej tretej strane;
 • po požiadaní bez omeškania vrátiť všetky dôverné informácie vrátane dokumentov alebo iných nosičov údajov obsahujúcich takéto informácie 
 • zachovať Dôverné informácie v dôvernosti za použitia maximálneho stupňa starostlivosti a pozornosti o celý čas trvania tejto Zmluvy ako aj po jej skončení.

10. Doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že si všetku písomnú korešpondenciu budú vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Objednávateľ doručuje Poskytovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto VOP. Poskytovateľ doručuje Objednávateľovi korešpondenciu na emailovú adresu vyplnenú v objednávke. 

11. V prípade, ak Poskytovateľ vyžaduje potvrdenie prijatia korešpondencie, je Objednávateľ povinný obratom Poskytovateľovi potvrdenie o prijatí zaslať.

12. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa udržiavať svoju e-mailovú adresu určenú na doručovanie korešpondencie v stave spôsobilom na riadne a včasné doručenie, v opačnom prípade sa všetka korešpondencia považuje za doručenú 5-tim dňom od jej odoslania Poskytovateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa.

13. Pre účely Zmluvy je elektronická forma komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete platnou a záväznou komunikácie pre obe zmluvné strany .

 

VII. Trvanie Zmluvy

 1. Ak nie je dohodnuté inak, Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je uzatvorená na dobu určitú uvedenú na webovej stránke Poskytovateľa. 
 2. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to :
  1. najmä uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 
  2. odstúpením od zmluvy podša článku VIII. VOP

 

VIII. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Odstúpenie od Zmluvy v 14 dňovej lehote. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej na diaľku, a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty už nemá právo odstúpiť od Zmluvy.
 2. Objednávateľ si môže uplatniť svoje právo na odstúpenie zaslaním oznámenia o odstúpení od objednávky, a to pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie - emailom na emailovu adresu Poskytovateľa.. V príípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľ najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia vráti na bankový účet Objednávateľa všetky platby, ktoré od neho prijal.
 3. Odstúpenie od Zmluvy v prípade porušenia Zmluvy Objednávateľom. Poskytovateľ má právo ukončiť poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy a neplniť záväzky z tejto Zmluvy, ak Objenávateľ nedodrží prísľuby, záväzky alebo dohody podľa Zmluvy a týchto VOP, najmä poruší povinnosť mlčanlivosti a ochrany Dôverných informácií, dostane sa do omeškania s úhradou Ceny za Službu o viac ako 10  dní. Poskytovanie služieb bude ukončené zo strany Poskytovateľa bezprostredne po tom, ako bude doručené písomné odstúpenie Klientovi vo forme mailu s uvedeným a jednoznačným dôvodom odstúpenia. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy nemá Objednávateľ právo na vrátenie uhradenej Ceny alebo je časti. 

 4. V programe s názvom Start & Scale má Objednávateľ právo požiadať po ukončení zmluvy, nie však skôr ako za 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy, o vrátenie zaplatenej Ceny za Služby, a to vo forme žiadosti odoslanej na emailovu adresu Poskytovateľa.  
 5. Zásady vrátenia peňazí spoločnosti sa nevzťahujú na:
  a) Biznis koučov, biznis mentorov a MLM tím lídrov. Ak ste biznis kouč, biznis mentor, MLM tím líder a zúčastňujete sa Programu, beriete na vedomie, že váš predaj je konečný a nemáte nárok na vrátenie peňazí.
  b) Situácie kedy sa Objednávateľovi zmenia podmienky a rozhodne sa ukončiť spoluprácu skôr ako za 12 mesiacov.
 6. V prípade, že Objednávateľ v žiadosti jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže, že:
  1. za dobu 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy nezarobil späť svoju investíciu do Ceny Služby a súčasne 
  2. svoju aktívnu účasť v práci na svojom podnikaní ktoré sa zaviazal rozvýjať, ako aj súčasne 
  3. svoju aktívnu účasť v programe - účasťou na aspoň 25 živých skupinových mentorských hovorov a vyplnení všetkých pracovných listov vráti Poskytovateľ Objednávateľovi uhradenú Cenu za Službu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia a najlepšieho presvedčenia rozhodnúť o jednoznačnosti splnenia týchto podmienok Objednávateľom.
 7. V prípade, že Objednávateľ preukáže Poskytovateľovi jednoznačné splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok podľa predchádzajúceho bodu, peniaze mu budú vrátené v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že po prijatí požadovanej refundácie sa v budúcnosti nebudete môcť zúčastniť žiadneho programu Poskytovateľa.
 8. V prípade, že Objednávateľ nepreukáže Poskytovateľovi jednoznačné splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok podľa ustanovení bodu 4 tohto článku, peniaze mu nebudú vrátené.

 9. V programe s názvom Mastermind 100 000 má Objednávateľ právo požiadať po ukončení zmluvy, nie však skôr ako za 6 mesiacov od uzavretia Zmluvy, o vrátenie zaplatenej Ceny za Služby, a to vo forme žiadosti odoslanej na emailovu adresu Poskytovateľa.  
 10. Zásady vrátenia peňazí spoločnosti sa nevzťahujú na:
  a) Biznis koučov, biznis mentorov a MLM tím lídrov. Ak ste biznis kouč, biznis mentor, MLM tím líder a zúčastňujete sa Programu, beriete na vedomie, že váš predaj je konečný a nemáte nárok na vrátenie peňazí.
  b) Situácie kedy sa Objednávateľovi zmenia podmienky a rozhodne sa ukončiť spoluprácu skôr ako za 6 mesiacov.
 11. V prípade, že Objednávateľ v žiadosti jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže, že:
  1. za dobu 6 mesiacov od uzavretia Zmluvy nezarobil späť svoju investíciu do Ceny Služby a súčasne
  2. svoju aktívnu účasť v práci na svojom podnikaní ktoré sa zaviazal rozvýjať, ako aj súčasne
  3. svoju aktívnu účasť v programe - účasťou na aspoň 18 živých skupinových mentorských hovorov a vyplnení všetkých pracovných listov vráti Poskytovateľ Objednávateľovi uhradenú Cenu za Službu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia a najlepšieho presvedčenia rozhodnúť o jednoznačnosti splnenia týchto podmienok Objednávateľom.
 12. V prípade, že Objednávateľ preukáže Poskytovateľovi jednoznačné splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok podľa predchádzajúceho bodu, peniaze mu budú vrátené v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že po prijatí požadovanej refundácie sa v budúcnosti nebudete môcť zúčastniť žiadneho programu Poskytovateľa.
 13. V prípade, že Objednávateľ nepreukáže Poskytovateľovi jednoznačné splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok podľa ustanovení bodu 4 tohto článku, peniaze mu nebudú vrátené. 
   

IX. Ochrana osobných údajov (GDPR)

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je Poskytovateľ (ďalej aj ako prevádzkovateľ).
 2. Právny základ pre spracúvanie. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Zmluva a znenie týchto VOP. Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou dotknutej osoby – Pbjednávateľa, ktorá vyplýva z uvedenej Zmluvy.
 3. Účel spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je poskytovanie Služieb Poskytovateľom Objednávateľovi podľa Zmluvy a týchto VOP.
 4. Príjemcovia osobných údajov. Príjemcami osobných údajov sú poskytovatelia údržby informačného systému a ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov Objednávateľa.
 5. Právo na prístup k osobným údajom. Právo na prístup k osobným údajom znamená, že Objednávateľ má právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracúvajú.
 6. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov. Objednávateľ má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, neúplné osobné údaje má klient právo kedykoľvek doplniť.
 7. Právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Objednávateľovi spracúva, ak sú splnené určité podmienky a Objednávateľ  o to požiada.
 8. Obmedzenie spracúvania osobných údajov. Objednávateľ má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 9. Prenosnosť údajov. Právo na prenosnosť údajov dáva Objednávateľovi možnosť získať osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému prevádzkovateľovi alebo, ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.
 10. Právo odvolať súhlas. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov sa neuplatní, keďže osobné údaje Objednávateľa sa spracúvajú z dôvodu plnenia Zmluvy, a nie na základe súhlasu so spracúvaním.
 11. Sťažnosť. V prípade, že Objednávateľ bude akokoľvek nespokojný so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom, môže podať sťažnosť priamo jemu alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Viac informácií o právach Objednávateľa je k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 12. Správa osobných údajov. Poskytovateľ sa ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré mu Klient poskytne na základe tejto Zmluvy, zaväzuje, že bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a to tak po obdobie platnosti Zmluvy ako aj po jej skončení, kedy sa s nimi bude zaobchádzať podľa platnej právnej úpravy, najmä podľa zákona č. 499/2004 Zb. (zákon o archívnictve a spisovej službe a o zmene niektorých zákonov) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nariadenie GDPR).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak súčasťou zmluvného vzťahu je aj medzinárodný prvok
 2. Zmluva aj znenie týchto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 3. Prílohou VOP je vzorový formulár pre odstúpenia od zmluvy.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo čas od času tieto VOP upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP. 
 5. Na objednávku Objednávateľa sa vzťahuje verzia VOP, ktorá je zverejnená na webovej stránke v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.
 6. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom - Spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom - podnikateľom, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia aj Obchodným zákonníkom.
   

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12.9.2022---
Príloha VOP - vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VZOR

Obchodné meno:
Adresa/Sídlo :

Rodné číslo/IČO:
Telefón:

E-mail: 

(Poskytovateľ)

 

Dolupodpísaný Objednávateľ :


Meno / Obchodné meno:
Adresa/Sídlo :

rodné číslo/IČO:
telefón:

e-mail: 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby zo dňa ……………… *.

Názov programu*

Číslo objednávky*

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Sumu za vrátenú službu si želám vrátiť*:
na bankový účet / IBAN /: SK

 

Dátum*:

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

*povinný  údaj