V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky┬á


Poskytovate─ż

Imagination Land s.r.o.

So s├şdlom: Ju┼żn├í Trieda 4B, 040 01 Ko┼íice, Slovensk├í republika
I─îO: 53540379,
I─î DPH: SK 2121404582
Spolo─Źnos┼ą zap├şsan├í v OR OS Ko┼íice I., oddiel : Sro, vlo┼żka ─Ź.:┬á 50698/V
Spolo─Źnos┼ą zast├║pen├í konate─żom : J├║lia Kotulov├í
Bankov├ę spojenie: Wise Belgium
IBAN: BE24 9672 6484 6338

[email protected]
www.juliakotula.com/startandscale
(─Ćalej len ako ÔÇ×Poskytovate─żÔÇť)┬á

 

II. ├Üvodn├ę ustanovenia┬á

 1. Nasleduj├║ce obchodn├ę podmienky upravuj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti Poskytovate─ża a Objedn├ívate─ża vzniknut├ę v s├║vislosti alebo na z├íklade Zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby uzatvorenej na dia─żku prostredn├şctvom webovej str├ínky Poskytovate─ża www.juliakotula.com/startandscale ( ─Ćalej len ÔÇ×ZmluvaÔÇť).
 2. Tieto podmienky sa vz┼ąahuj├║ na v┼íetky objedn├ívky zo strany Objedn├ívate─ża prostredn├şctvom webovej str├ínky Poskytovate─ża.
 3. Objednan├şm Slu┼żieb a pou┼ż├şvan├şm webovej str├ínky Poskytovate─ża vyjadrujete ako Objedn├ívate─ż svoj s├║hlas s t├Żm, ┼że budete viazan├Ż podmienkami uveden├Żmi v tomto dokumente ( ─Ćalej len ÔÇ×VOPÔÇť).┬á
 4. Pred odoslan├şm/potvrden├şm svojej objedn├ívky sa uistite, ┼że ste si pre─Ź├ştali a porozumeli t├Żmto podmienkam.
 5. Tieto obchodn├ę podmienky tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą Zmluvy, ktor├║ Poskytovate─ż uzatv├íra s Objedn├ívate─żom prostredn├şctvom webovej str├ínky Poskytovate─ża a s├║ poskytnut├ę Objedn├ívate─żovi pred uzatvoren├şm zmluvn├ęho vz┼ąahu a zaslan├şm objedn├ívky s povinnos┼ąou platby┬á┬á

 

III. Defin├şcia pojmov VOP

 1. Poskytovate─ż je┬á obchodn├í spolo─Źnos┼ą Imagination Land s.r.o., so s├şdlom: Ju┼żn├í Trieda 4B, 040 01 Ko┼íice, Slovensk├í republika .
 2. Objedn├ívate─ż je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, s ktorou Poskytovate─ż uzatvor├ş Zmluvu.┬á
 3. Spotrebite─ż je Objedn├ívate─ż - fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş Zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania, star┼íie ako 18 rokov, sp├┤sobil├í na pr├ívne ├║kony.
 4. Zmluva uzatvoren├í na dia─żku je zmluva dohodnut├í a uzavret├í v├Żlu─Źne prostredn├şctvom jedn├ęho alebo viacer├Żch prostriedkov dia─żkovej komunik├ície bez s├║─Źasnej fyzickej pr├ştomnosti zmluvn├Żch str├ín, najm├Ą prostredn├şctvom webovej str├ínky, elektronickej emailovej adresy a podobne.
 5. Objedn├ívka je objedn├ívka vyhotoven├í Objedn├ívate─żom v r├ímci webov├ęho rozhrania webovej str├ínky Poskytovate─ża alebo zaslan├şm po┼żiadavky Objedn├ívate─ża na e-mail Poskytovate─ża.┬á
 6. Slu┼żba je program Poskytovate─ża, ktor├Ż je predmetom Zmluvy a ktor├ęho obsahom┬á je online mentoring a kou─Źing poskytovan├Ż v elektronickej podobe, napr├şklad vo forme vide├ş, textov, pracovn├Żch listov, online stretnutia a pod..
 7. Cena je celkov├í cena za Slu┼żbu. Poskytovate─ż je platcom DPH.
 8. Elektronick├í adresa Poskytovate─ża : [email protected]┬á
 9. Elektronick├í adresa Objedn├ívate─ża je emailov├í adresa Objedn├ívate─ża zadan├í v objedn├ívke.
 10. Webov├í str├ínka Poskytovate─ża: www.juliakotula.com/startandscale

IV. Podmienky uzatvárania Zmluvy 

1. Poskytovate─ż je povinn├Ż pred uzavret├şm Zmluvy, t.j. pred t├Żm, ako Objedn├ívate─ż odo┼íle Objedn├ívku, jasne a zrozumite─żne ozn├ími┼ą Objedn├ívate─żovi v┼íetky inform├ície vy┼żadovan├ę v s├║lade s ustanoven├şm ┬ž 3 ods. 1 Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z., a to najm├Ą:

 • ┼ípecifik├íciu Slu┼żby v rozsahu primeranom pou┼żit├ęmu prostriedku komunik├ície,
 • obchodn├ę meno a s├şdlo Poskytovate─ża vr├ítane kontaktn├Żch ├║dajov Poskytovate─ża,┬á
 • celkov├║ Cenu Slu┼żby vr├ítane platobn├Żch a┬á dodac├şch podmienok
 • lehotu, do ktorej sa Poskytovate─ż zav├Ązuje doda┼ą resp. poskytn├║┼ą Slu┼żbu
 • inform├íciu o pr├íve Objedn├ívate─ża odst├║pi┼ą od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplat┼łovan├ş pr├íva na odst├║penie od Zmluvy
 • inform├íciu o tom, ┼że Objedn├ívate─ż nie je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od Zmluvy, pr├şpadne inform├íciu o okolnostiach, za ktor├Żch str├íca pr├ívo na odst├║penie od Zmluvy
 • inform├íciu o d─║┼żke trvania zmluvy ako aj inform├íciu o podmienkach vypovedania Zmluvy┬á

2. Objedn├ívate─ż zadan├şm Objedn├ívky v├Żslovne potvrdzuje, ┼że bol obozn├ímen├Ż s t├Żm, ┼że ide o objedn├ívku s povinnos┼ąou zaplati┼ą Cenu za Slu┼żbu. Ak je pre odoslanie objedn├ívky potrebn├ę stla─Źenie tla─Źidla, mus├ş by┼ą toto tla─Źidlo ozna─Źen├ę ─żahko ─Źitate─żn├Żm sp├┤sobom slovn├Żm spojen├şm ÔÇ×objedna┼ą s povinnos┼ąou platbyÔÇť vyjadruj├║cou skuto─Źnos┼ą, ┼że podanie objedn├ívky zah┼Ľ┼ła povinnos┼ą zaplati┼ą cenu.┬á

3. Objedn├ívate─ż s├║hlas├ş s uzatvoren├şm Zmluvy na dia─żku a so znen├şm a obsahom t├Żchto VOP vyplnen├şm a odoslan├şm objedn├ívkov├ęho formul├íra na webovej str├ínke Poskytovate─ża prostredn├şctvom tla─Źidla -ÔÇ×objedna┼ą s povinnos┼ąou platbyÔÇť. ├Üdaje v objedn├ívke zadan├ę Objedn├ívate─żom s├║ pova┼żovan├ę za spr├ívne a ├║pln├ę, za ─Źo Objedn├ívate─ż zodpoved├í. Podmienkou platnosti objedn├ívky je vyplnenie v┼íetk├Żch povinn├Żch ├║dajov v objedn├ívkovom formul├íri a potvrdenie Objedn├ívate─ża o tom, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami a s ich obsahom s├║hlas├ş.┬á┬á

4. Objedn├ívate─ż zadan├şm objedn├ívky kliknut├şm na tla─Źidlo s ozna─Źen├şm ÔÇ×objedna┼ą s povinnos┼ąou platbyÔÇť z├ív├Ązne potvrdzuje :┬á

 • svoj s├║hlas s pou┼żit├şm komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku pri uzatv├íran├ş Zmluvy
 • svoju znalos┼ą objednanej Slu┼żby a svoj s├║hlas s objedn├ívkou Slu┼żby, s jej dodan├şm ako aj s podmienkami a lehotami t├Żkaj├║cimi sa dodania Slu┼żby a s dobou trvania Zmluvy,
 • znalos┼ą Ceny a s├║hlas s jej v├Ż┼íkou a sp├┤sobom zaplatenia
 • znalos┼ą a s├║hlas, ┼że zaslan├şm objedn├ívky doch├ídza zo strany Objedn├ívate─ża k z├ív├Ązn├ęmu n├ívrhu na uzatvorenie Zmluvy
 • znalos┼ą a vyslovn├Ż s├║hlas so znen├şm t├Żmchto VOP
 • znalos┼ą a vyslovn├Ż s├║hlas s ustanoveniami VOP ─Źl├ínok IX. Ochrana osobn├Żch ├║dajov (GDPR)
 • obozn├ímenie sa s pou─Źen├şm o mo┼żnosti, lehote a sp├┤sobe uplatnen├ş pr├íva na odst├║penie od Zmluvy┬á

5. Zmluva je uzavret├í okamihom prijatia objedn├ívky Poskytovate─żom, a to odoslan├şm Potvrdenia o prijat├ş objedn├ívky na emailov├║ adresu Objedn├ívate─ża.┬á

6. Objedn├ívate─ż sa okamihom objednania Slu┼żby zav├Ązuje zaplati┼ą Cenu za Slu┼żbu a┬á postupova┼ą v s├║lade s t├Żmito VOP, s pr├ívnymi predpismi a pokynmi Poskytovate─ża.┬á

7. Poru┼íenie VOP Objedn├ívate─żom opr├ív┼łuje Poskytovate─ża k okam┼żit├ęmu preru┼íeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Slu┼żieb.. Ak bude pr├şstup k Slu┼żbe z d├┤vodu poru┼íenia VOP Objedn├ívate─żovi zastaven├Ż, kon─Ź├ş d┼łom tak├ęhoto zastavenia platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą Zmluvy medzi Poskytovate─żom a Objedn├ívate─żom, pri─Źom n├írok Poskytovate─ża na n├íhradu ┼íkody t├Żm nie je dotknut├Ż. Objedn├ívate─ż str├íca ak├Żko─żvek n├írok na vr├ítenie Ceny za Produkt.


V. Cena Slu┼żby a platobn├ę podmienky

 1. Cena Slu┼żby je Cena, ktor├í je uveden├í na webovej str├ínke Poskytovate─ża v ─Źase z├ív├Ązn├ęho odoslania objedn├ívky.┬á
 2. Pr├şpadn├ę z─żavy z ceny Produktu nie je mo┼żn├ę navz├íjom kombinova┼ą, ak sa nedohodne Poskytovate─ż s Objedn├ívate─żom inak.┬á
 3. V┼íetky ceny uveden├ę za poskytovanie Produktov a slu┼żieb s├║ kone─Źn├ę. Poskytovate─ż je platite─żom DPH.
 4. Platobn├ę podmienky - Objedn├ívate─ż uhrad├ş Cenu za Slu┼żbu pod─ża pokynov Poskytovate─ża jedn├Żm z nasledovn├Żch sp├┤sobov:
 • bezhotovostne prevodom na ├║─Źet Poskytovate─ża prostredn├şctvom platobnej br├íny, pri─Źom Objedn├ívate─ż t├Żmto ude─żuje s├║hlas s ulo┼żen├şm platobn├Żch ├║dajov na strane platobnej br├íny
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne vo forme spl├ítok, a to opakovan├Żmi platbami platobnou kartou - pr├şslu┼ín├í spl├ítka Ceny za Slu┼żbu sa s┼ąahuje opakovane ako poplatok z platobnej karty, ktor├║ Objedn├ívate─ż zadal s opr├ívnen├şm k realiz├ícii internetov├Żch platieb opakovane v pr├şslu┼ínom po─Źte dohodnut├Żch spl├ítok. O ka┼żdej vykonanej platbe bude Objedn├ívate─ż obozn├ímen├Ż e-mailom spolu s pr├şslu┼ínou fakt├║rou. V pr├şpade ne├║spe┼ín├ęho stiahnutia platby z platobnej karty bude Objedn├ívate─ż vyrozumen├Ż e-mailom spolu s pokynmi Poskytovate─ża o ─Ća─ż┼íom postupe, aby nedo┼ílo k obmedzeniu alebo zastaveniu poskytovania Slu┼żby.

5. Objedn├ívate─ż ude─żuje s├║hlas s ulo┼żen├şm platobn├Żch ├║dajov na strane platobnej br├íny a berie na vedomie, ┼że Poskytovate─ż┬áje opr├ívnen├Ż zdie─ża┼ą ak├ęko─żvek platobn├ę inform├ície a pokyny potrebn├ę na dokon─Źenie platobn├Żch transakci├ş so svojimi poskytovate─żmi platobn├Żch slu┼żieb tret├şch str├ín (napr. spracovanie transakci├ş kreditnou kartou, z├║─Źtovanie obchodn├şkom a s├║visiace slu┼żby).

6. Cena je splatn├í do 3 dn├ş ┬áod uzavretia Zmluvy, najnesk├┤r v┼íak do doby bezprostredne pred za─Źat├şm poskytovania Slu┼żby a pr├şstupov├Żch ├║dajov, a pova┼żuje sa za zaplaten├║ a┼ż po prip├şsan├ş celej ─Źiastky na ├║─Źet Poskytovate─ża.┬á

7. Fakt├║ra vystaven├í na z├íklade Zmluvy je s├║─Źasne da┼łov├Żm dokladom a je odoslan├í Objedn├ívate─żovi na jeho e-mailov├║ adresu, s ─Ź├şm Objedn├ívate─ż v├Żslovne s├║hlas├ş s v zmysle z├íkona ─Ź. 431/2002 Z.z. o ├║─Źtovn├şctve┬á

8. V pr├şpade, ak Objedn├ívate─ż nezaplat├ş Poskytovate─żovi Cenu za Slu┼żbu vo v├Ż┼íke a za podmienok dohodnut├Żch v Zmluve a v t├Żchto VOP je Poskytovate─ż opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od Zmluvy.┬á

9. Dodanie Slu┼żby sa uskuto─Źn├ş pod─ża podmienok dohodnut├Żch pri uzatv├íran├ş Zmluvy a spravidla tak, ┼że Poskytovate─ż za┼íle na emailov├║ adresu Objedn├ívate─ża pr├şstupov├ę ├║daje,pr├şpadne in├ę pokyny, prostredn├şctvom ktor├Żch je Objedn├ívate─żovi umo┼żnen├ę u┼ż├şva┼ą Slu┼żbu, a to na dobu a v rozsahu pod─ża trvania Zmluvy, ─Ź├şm sa dodanie pova┼żuje za splnen├ę a za─Ź├şna plyn├║┼ą dohodnut├í doba poskytovania Slu┼żby.┬á

10. N├íklady vzniknut├ę Objedn├ívate─żovi pri pou┼żit├ş komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku v s├║vislosti s uzatvoren├şm Zmluvy alebo vyu┼ż├şvan├ím Slu┼żby (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady na telef├│nne hovory) si hrad├ş Objedn├ívate─ż s├ím .

 

VI. Povinnosti Poskytovate─ża a Objedn├ívate─ża

 1. ┬áZ├ív├Ązok Poskytovate─ża. Poskytovate─ż sa zav├Ązuje, za podmienok stanoven├Żch Zmluvou a VOP, poskytova┼ą Klientovi Slu┼żbu dohodnut├║ v Zmluve, a to formou dohodnutou v Zmluve, napr├şklad formou online stretnut├ş, vide├ş, pracovn├Żch listov a pod. .┬á
 2. ┬áZ├ív├Ązok Objedn├ívate─ża. Objedn├ívate─ż sa zav├Ązuje vyu┼żi┼ą Slu┼żbu Poskytovate─ża v├Żhradne na svoje osobn├ę ├║─Źely, pod─ża pokynov Poskytovate─ża a v s├║lade s t├Żmito VOP a zaplati┼ą Poskytovate─żovi za Slu┼żbu Cenu dohodmut├║ v Zmluve.
 3. ┬áS├║─Źinnos┼ą Objedn├ívate─ża. Objedn├ívate─ż berie na vedomie, ┼że pre ├║spe┼ín├║ spolupr├ícu je potrebn├í jeho nasledovn├í s├║─Źinnos┼ą:
 • sledova┼ą a/alebo vypo─Źu┼ą v┼íetok videoobsah poskytovan├Ż na webovej str├ínke a vyplni┼ą v┼íetky pracovn├ę h├írky pridelen├ę po─Źas programu vlastn├Żm tempom.
 • z├║─Źastni┼ą sa ┼żiv├Żch skupinov├Żch kou─Źovac├şch hovorov, a to v─Źas.
 • z├║─Źastni┼ą sa, zapojji┼ą┬á sa a po┼żiada┼ą o kou─Źovanie a pomoc v s├║kromnej Facebook skupine.┬á
 • prevzia┼ą┬á pln├║ zodpovednos┼ą za svoje podnikanie a svoje v├Żsledky
 • vzia┼ą na vedomie a kona┼ą┬á v s├║lade so skuto─Źnos┼ąou,┬á ┼że vz┼ąah s Poskytovate─ża je vz┼ąahom kou─Ź ÔÇô klient a ┼że nebol vytvoren├Ż ┼żiadny in├Ż profesion├ílny vz┼ąah
 • vzia┼ą na vedomie a kona┼ą┬á v s├║lade so skuto─Źnos┼ąou, ┼że kou─Źovanie a mentoring sa nesmie pou┼ż├şva┼ą ako n├íhrada za odborn├ę poradenstvo ak├ęhoko─żvek druhu, vr├ítane lek├írskej, ment├ílnej alebo inej kvalifikovanej odbornej pomoci, a v tak├Żchto z├íle┼żitostiach, ak sa vyskytn├║, vyh─żada┼ą odborn├ę poradenstvo, nez├ívisle od vz┼ąahu s kou─Źovan├şm a mentoringom.

4. Online stretnutia. Niektor├ę slu┼żby s├║ poskytovan├ę aj vo forme online stretnut├ş, ktor├Żch po─Źet, term├şn a dl┼żka trvania je dohodnut├í v Zmluve. Objedn├ívate─ż berie na vedomie, ┼że celkov├Ż ─Źas online stretnutia sa po─Ź├şta od za─Źiatku online stretnutia. Do ─Źasu sa zapo─Ź├ştava aj ─Źas, ke─Ć Objedn├ívate─ż nebol v dohodnutom ─Źase pr├ştomn├Ż na online stretnut├ş. V pr├şpade, ┼że sa Objedn├ívate─ż online stretnutia nez├║─Źastn├ş, berie na vedomie, ┼że nem├í pr├ívo na poskytnutie n├íhradn├ęho term├şnu online stretnutia. Poskytovate─ż mus├ş by┼ą pr├ştomn├Ż na online stretnut├ş v┼żdy v┬á─Źase za─Źiatku a ─Ćalej nepreru┼íovane po cel├Ż ─Źas trvania online stretnutia, a v pr├şpade, ┼że sa tak nestane, predl┼żuje sa ─Źas trvania online stretnutia o┬á─Źas, po ktor├Ż nebol Poskytovate─ż pr├ştomn├Ż, pr├şpadne bude zo strany Poskytovate─ża poskytnut├Ż n├íhradn├Ż term├şn.

5. Du┼íevn├ę vlastn├şctvo. Zmluvn├ę strany uzatv├íraj├║ t├║to Zmluvu na ├║─Źely odovzd├ívania jedine─Źn├ęho know-how Poskytovate─ża v oblasti biznis mentoringu, sebarozvoja a kou─Źingu (─Ćalej len ÔÇ×ObsahÔÇť), ktor├Ż je du┼íevn├Żm vlastn├şctvom Poskytovate─ża v zmysle ust. z├ík. ─Ź. 121/2000 Zb., o┬áautorskom pr├íve. Objedn├ívate─ż v┬áplnom rozsahu uzn├íva pr├íva poskytovate─ża na du┼íevn├ę vlastn├şctvo a┬ázav├Ązuje sa pou┼ż├şva┼ą ho len v stanovenom rozsahu, t. j. v├Żhradne pre svoje osobn├ę ├║─Źely a v r├ímci svojho osobn├ęho podnikania. Objedn├ívate─ż sa zav├Ązuje, ┼że bude zachov├íva┼ą ml─Źanlivos┼ą a ┼żiadny Obsah z├şskan├Ż v s├║vislosti s poskytovan├şm Slu┼żieb pod─ża tejto Zmluvy┬á a VOP neposkytne ┼żiadnej ─Ćal┼íej osobe, ani ho nebude vyu┼ż├şva┼ą v r├ímci akejko─żvek podnikate─żskej ─Źinnosti fyzickej ─Źi pr├ívnickej osoby odli┼ínej od Objedn├ívate─ża. Povinnos┼ą Objedn├ívate─ża chr├íni┼ą du┼íevn├ę vlastn├şctvo Poskytovate─ża ako aj z├ív├Ązok neposkytn├║┼ą a nespr├şstupni┼ą Obsah akejko─żvek ─Ćal┼íej osobe plat├ş aj po ukon─Źen├ş platnosti tejto Zmluvy. V pr├şpade poru┼íenia tejto povinnosti, vypl├Żvaj├║cej Objedn├ívate─żovi z ustanoven├ş tohto odseku sa Objedn├ívate─ż zav├Ązuje uhradi┼ą Poskytovate─żovi zmluvn├║ pokutu vo v├Ż┼íke 15.000,- EUR (slovom : p├Ątn├ís┼ątis├şc Eur), ─Ź├şm nie je dotknut├ę pr├ívo Poskytovate─ża na n├íhradu ┼íkody a u┼íl├ęho zisku.

6. Povinnos┼ą ml─Źanlivosti. Pokia─ż ide o poskytovan├ę Slu┼żby pod─ża tejto Zmluvy, zmluvn├ę strany m├┤┼żu z├şska┼ą pr├şstup k inform├íci├ím, ktor├ę sa pova┼żuj├║ zmluvn├Żmi stranami za d├┤vern├ę alebo tvoriace s├║─Źas┼ą┬á obchodn├ęho tajomstva zmluvn├Żch str├ín (─Ćalej tie┼ż ako ÔÇ×D├┤vern├ę inform├ícieÔÇť).

7. D├┤vern├ę inform├ície. Za D├┤vern├ę inform├ície pod─ża tejto Zmluvy sa pova┼żuj├║ v┼íetky inform├ície, skuto─Źnosti, ├║daje a sk├║senosti, osobn├ę, technick├ę, prev├ídzkov├ę, ekonomick├ę alebo in├ę inform├ície zmluvn├Żch str├ín, bez oh─żadu na sp├┤sob ich zachytenia (napr. v po─Ź├şta─Źovo ─Źitate─żnom form├íte, p├şsomnej podobe, v n├íkresoch alebo vzork├ích, verb├ílne alebo pozorovan├şm), ktor├ę sa vz┼ąahuj├║ k predmetu Slu┼żby,┬á na ktor├Żch utajen├ş maj├║ zmluvn├ę strany z├íujem a ku ktor├Żm si vz├íjomne umo┼żnili pr├şstup na ├║─Źel plnenia tejto Zmluvy.

8. Ned├┤vern├ę inform├ície. Inform├ície sa nepova┼żuj├║ za d├┤vern├ę, ak sa preuk├í┼że, ┼że tak├íto infom├ícia i)┬ábola verejne zn├ímou inform├íciou v ─Źase jej ozn├ímenia druhej zmluvnej strane, ii)┬ása stala verejne zn├ímou po jej ozn├ímen├ş druhej zmluvnej strane, pri─Źom nedo┼ílo k poru┼íeniu ustanoven├ş tejto Zmluvy, iii)┬ábola Klientom z├şskan├í od tretej osoby, pri─Źom t├íto tretia osoba neporu┼íila svoju povinnos┼ą ml─Źanlivosti alebo iv)┬ábola jednotlivou zmluvnou stranou vyvinut├í nez├ívisle, bez vyu┼żitia prijat├Żch d├┤vern├Żch inform├íci├ş.

9. Povinnos┼ą zmluvn├Żch str├ín:

 • pou┼żi┼ą D├┤vern├ę inform├ície len v spojen├ş s ─Źinnos┼ąami pod─ża tejto Zmluvy;
 • uchova┼ą D├┤vern├ę inform├ície v pr├şsnej tajnosti a neodovzda┼ą ich ┼żiadnej tretej strane;
 • po po┼żiadan├ş bez ome┼íkania vr├íti┼ą v┼íetky d├┤vern├ę inform├ície vr├ítane dokumentov alebo in├Żch nosi─Źov ├║dajov obsahuj├║cich tak├ęto inform├ície┬á
 • zachova┼ą D├┤vern├ę inform├ície v d├┤vernosti za pou┼żitia maxim├ílneho stup┼ła starostlivosti a pozornosti o cel├Ż ─Źas trvania tejto Zmluvy ako aj po jej skon─Źen├ş.

10. Doru─Źovanie. Zmluvn├ę strany sa dohodli, ┼że si v┼íetku p├şsomn├║ kore┼ípondenciu bud├║ vz├íjomne doru─Źova┼ą prostredn├şctvom elektronickej po┼íty. Objedn├ívate─ż doru─Źuje Poskytovate─żovi kore┼ípondenciu na emailov├║ adresu uveden├║ v t├Żchto VOP. Poskytovate─ż doru─Źuje Objedn├ívate─żovi kore┼ípondenciu na emailov├║ adresu vyplnen├║ v objedn├ívke.┬á

11. V pr├şpade, ak Poskytovate─ż vy┼żaduje potvrdenie prijatia kore┼ípondencie, je Objedn├ívate─ż povinn├Ż obratom Poskytovate─żovi potvrdenie o prijat├ş zasla┼ą.

12. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż a zav├Ązuje sa udr┼żiava┼ą svoju e-mailov├║ adresu ur─Źen├║ na doru─Źovanie kore┼ípondencie v stave sp├┤sobilom na riadne a v─Źasn├ę doru─Źenie, v opa─Źnom pr├şpade sa v┼íetka kore┼ípondencia pova┼żuje za doru─Źen├║ 5-tim d┼łom od jej odoslania Poskytovate─żom na e-mailov├║ adresu Objedn├ívate─ża.

13. Pre ├║─Źely Zmluvy je elektronick├í forma komunik├ície, najm├Ą prostredn├şctvom elektronickej po┼íty a internetovej siete platnou a z├ív├Ąznou komunik├ície pre obe zmluvn├ę strany .

 

VII. Trvanie Zmluvy

 1. Ak nie je dohodnut├ę inak, Zmluva medzi Poskytovate─żom a Objedn├ívate─żom je uzatvoren├í na dobu ur─Źit├║ uveden├║ na webovej str├ínke Poskytovate─ża.┬á
 2. Zmluva zanik├í v pr├şpadoch stanoven├Żch vo VOP, a to :
  1. najm├Ą uplynut├şm doby, na ktor├║ bola dojednan├í,┬á
  2. odst├║pen├şm od zmluvy pod┼ía ─Źl├ínku VIII. VOP

 

VIII. Odst├║penie od Zmluvy

 1. Odst├║penie od zmluvy v 14-d┼łovej lehote sa vz┼ąahuje len na digit├ílne programy, kde po zaplaten├ş nie s├║ ihne─Ć dostupn├ę v┼íetky video-moduly ─Źi digit├ílny obsah programu. V pr├şpade programov ktor├ę spr├şstupnia v┼íetok obsah po zaplaten├ş, a ktor├ę s├║ kombin├íciou online kurzov a hybridn├Żch programov so ┼żiv├Żm mentoringom, nie je mo┼żn├ę tieto programy vr├íti┼ą z d├┤vodu ich povahy a v┼íetky poplatky za tak├ęto zak├║pen├ę digit├ílne produkty s├║ nevratn├ę.
 2. V pr├şpade, ┼że predmetom zmluvy je zak├║pen├Ż program, v ktorom je obsah postupne odomk├Żnan├Ż a nie je dostupn├Ż hne─Ć naraz a neobsahuje ┼żiv├Ż mentoring, m├í objedn├ívate─ż pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy uzatvorenej na dia─żku, a to aj bez uvedenia d├┤vodu, v lehote 14 dn├ş odo d┼ła uzatvorenia zmluvy. Po uplynut├ş tejto lehoty u┼ż nem├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy.
 • Objedn├ívate─ż si m├┤┼że uplatni┼ą svoje pr├ívo na odst├║penie zaslan├şm ozn├ímenia o odst├║pen├ş od objedn├ívky, a to pred uplynut├şm 14 d┼łovej lehoty na odst├║penie - emailom na emailovu adresu Poskytovate─ża.. V pr├ş├şpade tak├ęhoto odst├║penia od Zmluvy Poskytovate─ż najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia odst├║penia vr├íti na bankov├Ż ├║─Źet Objedn├ívate─ża v┼íetky platby, ktor├ę od neho prijal.
 • Odst├║penie od Zmluvy v pr├şpade poru┼íenia Zmluvy Objedn├ívate─żom. Poskytovate─ż m├í pr├ívo ukon─Źi┼ą poskytovanie Slu┼żieb pod─ża tejto Zmluvy a neplni┼ą z├ív├Ązky z tejto Zmluvy, ak Objen├ívate─ż nedodr┼ż├ş pr├şs─żuby, z├ív├Ązky alebo dohody pod─ża Zmluvy a t├Żchto VOP, najm├Ą poru┼í├ş povinnos┼ą ml─Źanlivosti a ochrany D├┤vern├Żch inform├íci├ş, dostane sa do ome┼íkania s ├║hradou Ceny za Slu┼żbu o viac ako 10┬á dn├ş. Poskytovanie slu┼żieb bude ukon─Źen├ę zo strany Poskytovate─ża bezprostredne po tom, ako bude doru─Źen├ę p├şsomn├ę odst├║penie Klientovi vo forme mailu s uveden├Żm a jednozna─Źn├Żm d├┤vodom odst├║penia. Zmluvn├ę strany sa dohodli, ┼że v pr├şpade tak├ęhoto odst├║penia od Zmluvy nem├í Objedn├ívate─ż pr├ívo na vr├ítenie uhradenej Ceny alebo je ─Źasti.┬á

 

IX. Ochrana osobn├Żch ├║dajov (GDPR)

 1. Prev├ídzkovate─ż osobn├Żch ├║dajov. Prev├ídzkovate─żom osobn├Żch ├║dajov je Poskytovate─ż (─Ćalej aj ako prev├ídzkovate─ż).
 2. Pr├ívny z├íklad pre sprac├║vanie. Pr├ívnym z├íkladom pre sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je Zmluva a znenie t├Żchto VOP. Poskytovanie osobn├Żch ├║dajov je povinnos┼ąou dotknutej osoby ÔÇô Pbjedn├ívate─ża, ktor├í vypl├Żva z uvedenej Zmluvy.
 3. ├Ü─Źel sprac├║vania. ├Ü─Źelom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Objedn├ívate─ża je poskytovanie Slu┼żieb Poskytovate─żom Objedn├ívate─żovi pod─ża Zmluvy a t├Żchto VOP.
 4. Pr├şjemcovia osobn├Żch ├║dajov. Pr├şjemcami osobn├Żch ├║dajov s├║ poskytovatelia ├║dr┼żby informa─Źn├ęho syst├ęmu a ─Ćal┼í├ş pr├şjemcovia pod─ża potrieb a pokynov Objedn├ívate─ża.
 5. Pr├ívo na pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom. Pr├ívo na pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom znamen├í, ┼że Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo z├şska┼ą od prev├ídzkovate─ża inform├ície o tom, ─Źi sprac├║va jeho osobn├ę ├║daje, a ak ├íno, o ak├ę ├║daje ide a ak├Żm sp├┤sobom sa sprac├║vaj├║.
 6. Pr├ívo na opravu a doplnenie osobn├Żch ├║dajov. Objedn├ívate─ż m├í tie┼ż pr├ívo, aby prev├ídzkovate─ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu opravil na jeho ┼żiados┼ą nepresn├ę osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa ho t├Żkaj├║, ne├║pln├ę osobn├ę ├║daje m├í klient pr├ívo kedyko─żvek doplni┼ą.
 7. Pr├ívo na v├Żmaz osobn├Żch ├║dajov. Pr├ívo na v├Żmaz osobn├Żch ├║dajov predstavuje in├Żmi slovami vyjadren├║ povinnos┼ą prev├ídzkovate─ża zlikvidova┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę o Objedn├ívate─żovi sprac├║va, ak s├║ splnen├ę ur─Źit├ę podmienky a Objedn├ívate─ż┬á o to po┼żiada.
 8. Obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov. Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo, aby prev├ídzkovate─ż v ur─Źit├Żch pr├şpadoch obmedzil sprac├║vanie jeho osobn├Żch ├║dajov. Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo kedyko─żvek vznies┼ą n├ímietku vo─Źi sprac├║vaniu, ktor├ę je zalo┼żen├ę na opr├ívnen├Żch z├íujmoch prev├ídzkovate─ża, tretej strany alebo je nutn├ę na splnenie ├║lohy vykon├ívanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci.
 9. Prenosnos┼ą ├║dajov. Pr├ívo na prenosnos┼ą ├║dajov d├íva Objedn├ívate─żovi mo┼żnos┼ą z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę prev├ídzkovate─żovi poskytol, v be┼żnom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte. Tieto ├║daje m├┤┼że n├ísledne odovzda┼ą in├ęmu prev├ídzkovate─żovi alebo, ak je to technicky mo┼żn├ę, ┼żiada┼ą, aby si ich prev├ídzkovatelia odovzdali medzi sebou.
 10. Pr├ívo odvola┼ą s├║hlas. Pr├ívo kedyko─żvek odvola┼ą s├║hlas so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov sa neuplatn├ş, ke─Ć┼że osobn├ę ├║daje Objedn├ívate─ża sa sprac├║vaj├║ z d├┤vodu plnenia Zmluvy, a nie na z├íklade s├║hlasu so sprac├║van├şm.
 11. S┼ąa┼żnos┼ą. V pr├şpade, ┼że Objedn├ívate─ż bude akoko─żvek nespokojn├Ż so sprac├║van├şm svojich osobn├Żch ├║dajov prev├ídzkovate─żom, m├┤┼że poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą priamo jemu alebo sa obr├íti┼ą na ├Ürad pre ochranu osobn├Żch ├║dajov. Viac inform├íci├ş o pr├ívach Objedn├ívate─ża je k dispoz├şcii na internetov├Żch str├ínkach ├Üradu pre ochranu osobn├Żch ├║dajov. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 12. Spr├íva osobn├Żch ├║dajov. Poskytovate─ż sa ako prev├ídzkovate─ż osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę mu Klient poskytne na z├íklade tejto Zmluvy, zav├Ązuje, ┼że bude tieto osobn├ę ├║daje spracov├íva┼ą v s├║lade s pr├ívnymi predpismi, najm├Ą s nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica 95/46/ES, a to tak po obdobie platnosti Zmluvy ako aj po jej skon─Źen├ş, kedy sa s nimi bude zaobch├ídza┼ą pod─ża platnej pr├ívnej ├║pravy, najm├Ą pod─ża z├íkona ─Ź. 499/2004 Zb. (z├íkon o arch├şvnictve a spisovej slu┼żbe a o zmene niektor├Żch z├íkonov) a nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica 95/46/ES (nariadenie GDPR).

X. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 1. V┼íetky dojednania medzi Poskytovate─żom a Objedn├ívate─żom sa spravuj├║ pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v pr├şpade, ak s├║─Źas┼ąou zmluvn├ęho vz┼ąahu je aj medzin├írodn├Ż prvok
 2. Zmluva aj znenie t├Żchto VOP s├║ vyhotoven├ę v slovenskom jazyku.
 3. Pr├şlohou VOP je vzorov├Ż formul├ír pre odst├║penia od zmluvy.
 4. Poskytovate─ż si vyhradzuje pr├ívo ─Źas od ─Źasu tieto VOP upravova┼ą bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia. Tieto VOP str├ícaj├║ platnos┼ą d┼łom nadobudnutia ├║─Źinnosti neskor┼í├şch VOP.┬á
 5. Na objedn├ívku Objedn├ívate─ża sa vz┼ąahuje verzia VOP, ktor├í je zverejnen├í na webovej str├ínke v ─Źase odoslania/potvrdenia pr├şslu┼ínej objedn├ívky.
 6. Vz┼ąahy medzi Poskytovate─żom a Objedn├ívate─żom - Spotrebite─żom, ktor├ę nie s├║ upraven├ę VOP sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├íkona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov a z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho, z├íkona ─Ź. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, pr├şpadne in├Żmi pr├ívnymi predpismi slovensk├ęho pr├ívneho poriadku. Vz┼ąahy medzi Poskytovate─żom a Objedn├ívate─żom - podnikate─żom, ktor├ę nie s├║ upraven├ę VOP sa riadia aj Obchodn├Żm z├íkonn├şkom.
   

Tieto obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ ├║─Źinnos┼ą d┼łom 12.9.2022---
Pr├şloha VOP - vzorov├Ż formul├ír pre odst├║penie od zmluvy

Vypl┼łte a za┼ílite tento formul├ír len v pr├şpade ak si ┼żel├íte odst├║pi┼ą od zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VZOR

Obchodn├ę meno:
Adresa/S├şdlo :

Rodn├ę ─Ź├şslo/I─îO:
Telef├│n:

E-mail: 

(Poskytovate─ż)

 

Dolupodp├şsan├Ż Objedn├ívate─ż :


Meno / Obchodn├ę meno:
Adresa/S├şdlo :

rodn├ę ─Ź├şslo/I─îO:
telef├│n:

e-mail: 

 

T├Żmto oznamujem, ┼że odstupujem od zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby zo d┼ła ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ *.

Názov programu*: 

─î├şslo objedn├ívky*:┬á

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Sumu za vr├íten├║ slu┼żbu si ┼żel├ím vr├íti┼ą*:
na bankov├Ż ├║─Źet / IBAN /: SK

 

Dátum*:

Podpis kupuj├║ceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

*povinn├Ż┬á ├║daj